Všeobecné smluvní podmínky služeb a souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné smluvní podmínky služeb

Základní ustanovení

1.       Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem

2.       Provozovatel internetových služeb (dále jen „Provozovatel“) je Petr Kývala, IČ: 46106677, se sídlem Skřivánčí pole 872, Vítkov 74901, Česká Republika, Tel. číslo +420720994311. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Vítkov

3.       Zákazníkem se stává fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s provozovatelem uzavře smlouva. K uzavření smlouvy dojde dokončením objednávky na stránkách „GamerHost.pro“ na některou z nabízených služeb provozovatelem a zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele, popřípadě zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou např. Výhra v soutěží, Akce provozovatele apod. Objednáním služby zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Následně po zaplacení služby zákazníkem je provozovatel povinen zaslat přihlašovací údaje do administrace, která poskytne přístup k nepostradatelným funkcím služby.

4.       Zákazník není oprávněn uzavírat smlouvu s provozovatelem jménem třetí třetích stran, jestliže třetí strana nedala zákazníkovy písemný souhlas. O tento písemný souhlas si provozovatel může kdykoliv vyžádat a zákazník je povinen, tento písemný souhlas neprodleně předložit, jinak je provozovatel oprávněn službu a uživatelský účet zrušit.

5.       Zákazník objednáním služby vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a všemi ostatními podmínkami související s danou službou. Zákazník a provozovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecné platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těmito VOP a dalšími podmínkami v případě, že jsou součástí služby, kterou si zákazník objednal.

6.       Zákazník s uzavřením smlouvy také prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a není oprávněn požadovat vrácení s odůvodněním, že mu provedení čí funkce dané služby nevyhovuje.

7.       Zákazník plně odpovídá za veškeré škody, které způsobil nebo způsobuje svým nekalým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky provozovali, jiným uživatelům služeb a nebo jiným třetím osobám. Nelze se této odpovědnosti zprostit.

8.       V případě že zákazník porušuje právní řád České republiky nebo tyto VOP, je provozovatel pozastavit jeho služby. Při odmítání vyřešení problému nebo závažném porušení nebo opakovaným porušení  je provozovatel oprávněn službu zrušit a data smazat.

9.       Zrušením služby se rozumí její zastavení, ukončení a smazání dat dané služby.

10.   Pozastavením se rozumí dočasné znefunkčnění dané služby a zamezit přístupu k dané služby zákazníkovi. Zákazník rovněž nemá při pozastavení přístup k souborům, databázovému serveru a službám, které k dané službě patří. Zákazník má možnost získat data, že se do týdne od zastavení služby ozve emailem nebo ticketem provozovateli a zažádá si o obnovu ze zálohy, dle platného ceníku provozovatele nebo prodlouží danou službu.

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

1.       Provozovatel poskytuje podporu zákazníkovi v případě, že provozovatel má kapacitu a čas na řešení problému s nastavením pluginů a dalších nastavení herního serveru.

2.       V rámci ceny provozovatel poskytuje základní informace, návody a rady.

3.       Provozovatel je povinen poskytnou bezplatnou podporu v případě, že chybu způsobil provozovatel.

4.       Pokud zákazník žádá po provozovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika provozovatele a který byl způsoben chybou na straně zákazníka nebo nesprávným užíváním služby, může provozovatel po zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika provozovatele podle aktuálního ceníku GamerHost.pro .

Dostupnost, poruchy a odstávky

1.       Provozovatel zajištuje bezproblémový chod služeb s výjimkou dobry nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků.

2.       Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů a serverů za účelem jejich údržby a aktualizací.

3.       Provozovatel je oprávněn neprodleně bez předchozího oznámení zasáhnout do serveru, jestliže daná situace tento úkon vyžaduje.

4.       Provozovatel nenese odpovědnost za odstávky a zásahy subdodavatele. Tím se rozumí údržba sítě, serveru a jiných úprav.

5.       Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích provozovatele, která dočasně omezí funkčnost systému.

6.       O poruchách, odstávkách a dalších důležitých změnách provozovatel je povinen informovat na webové stránce „GamerHost.pro“ popř. FaceBook stránce nebo Discord serveru.

7.        Zákazník nemá nárok na náhradu škody, ušlého zisku či dalších nákladů, vzniklých nedostupností služby.

8.       V případě podezření na poruchu serveru nebo služby je zákazník povinen závadu písemně oznámit na náš email nebo jinačí metodou našemu teamu.

9.       Provozovatel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození dat v důsledku hardwarové poruchy či software poruchy.

Vyúčtování a platby

1.       Faktury jsou zákazníkovy vystavovány automaticky nebo na základu požadavku zasílány prostřednictvím elektronické pošty (email)

2.       Jestliže zákazník neuhradí jakoukoliv výzvu k platbě je zákazník povinen tuto výzvu uhradit, jinak je provozovatel oprávněn službu pozastavit a následně zrušit.

3.       Výzva k platbě se považuje za zaplacenou dle splnění následujících podmínek:

·         Platba byla zaslána na správný účet provozovatele

·         Byla zaplacena přesná částka na účet provozovatele ve správné měně

·         Při platbě přes Bankovní účet je povinen variabilní symbol

·         Platba byla připsána na účet provozovatele

·         Pokud zákazník platí platební bránou, tak je platba zpracována platební bránou a připsána na účet provozovatele platební bránou

4.       Zákazník nemá právo na výběr přebytkového kreditu ze svého účtu.

Práva a povinnosti zákazníka

1.       Zákazník je povinen na své straně provést veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Pokud k němu dojde, tak zákazník je za tyto škody odpovědný.

2.       Zákazník je povinen zamezit zneužití svých přístupových dat do uživatelské administrace na stránce „GamerHost.pro“ a administrace pro správu herních serverů na stránce „panel.gamerhost.pro“. Zákazník je taky odpovědný za subusery. V případě zneužití přihlašovacích údajů zákazníka nebo subusera je odpovědný zákazník.

3.       Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o nadměrné přetěžování služby nebo pokoušet se o narušení naší infrastruktury.

4.       Zákazníkovi je zakázáno na službách provozovatele spouštět skript nebo program na spouštění těžby kryptoměny.

5.       Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty atd.

6.       Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které vedou k uvedení naší IP adresy na blacklist.

7.       Zákazník je povinen dodržovat závazné právní předpisy České republiky a jednat v rozporu s dobrými mravy, všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník nesmí porušovat zákonem chráněna práva provozovatele a třetích osob.

8.       Zákazník ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů v registraci a objednávkových formulářích popř. dalších dokumentech. Zákazník je povinen veškeré změny změnit nebo nahlásit provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

 

Pozastavení služby

1.       Provozovatel může pozastavit, zrušit nebo odmítnou poskytování služeb zákazníkovi, jestliže provozuje nevhodný obsah nebo aktivitu vystižený níže:

·         Nesmí na službách provozovat věci s eroticky laděnou tématikou

·         Ohrožování bezpečnosti nebo bezpečnosti systémů či osob

·         Přetěžování infrastruktury a technických prostředků provozovatele či jiných stran

·         Rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)

·         Věci v rozporu s dobrými mravy – porušování autorských práv, patentových práv nebo podobných práv

·         Přímé nebo nepřímé napadání poškozování nebo obtěžování jiných osob

2.       Zákazník není oprávněn ukládat nebo sdílet programy nebo soubory, jejichž není autorem a nemá k uchování písemný souhlas autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel v případě podezření je oprávněn požádat o písemný souhlas autora, že může se soubory nakládat. Zákazník je povinen tento souhlas dodat provozovateli. V opačném případě je provozovatel oprávněn službu pozastavit a následně zrušit.

3.       Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou provozovateli, jeho dalším zákazníkům nebo třetím stranám.

4.       Zákazník je povinen uchovávat na herních serverech data k tomu určená. V případě, že zákazník na herním serveru uchová data, která nejsou potřeba k provozování, je provozovatel oprávněn tyto data bez upozornění zrušit nebo službu pozastavit.

5.       Provozovatel je oprávněn zkoumat soubory uložené na serveru v případě, že má pochybnosti o porušení podmínek.

6.       Provozovatel je oprávněn v případě hrubého porušení zákonů České republiky s okamžitou platností ukončit provoz veškerých služeb zákazníka a zablokování přístupu ke klientské sekci na stránce „GamerHost.pro“ a administraci na stránce „panel.gamerhost.pro“ do ukončení vyšetřování Policie České republiky případě jiného státního orgánu k tomu oprávněnému.¨

Zánik trvání smlouvy

1.       Při ukončení provozování služby nezaniká zákazníkovy uhradit nezaplacené výzvy k platbě.

2.       Minimální doba po kterou je služba vedena je 1 měsíc

3.       Předčasné ukončení smlouvy je možné s 10% poplatkem za storno.

Reklamace

1.       V případě, že zákazník se domnívá, že jeho služba neodpovídá kvalitou nebo cenou, toho co si objednal nebo vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u provozovatele přes ticket systém nebo livechat, bez zbytečného odkladu hlášení po zjištění dané vady.

2.       Zákazník je povinen reklamaci řádně odůvodnit a dostatečně prokázat danou vadu.

3.       Zákazník je povinen při reklamaci poskytnou doklad o poskytnuté službě

4.       Reklamaci provozovatel vyřídí v zákonem stanovené lhůtě.

5.       V jináčích případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Nedílnou součástí těchto VOP je souhlas se zpracování osobních údajů.

 

Poskytování domén

Vysvětlení pojmů:

Zprostředkovatel: Živnostník Petr Kývala, Skřivánčí pole 872, Vítkov Česká Republika, IČ: 46106677

Partner: GRANSY S.R.O. Bořivojova 878/35 130 00 Praha Česká republika, DIČ: CZ28087755
IČO: 28087755

Poskytovatel: Parner a Zprostředkovatel

Základní ustanovení

 1. Použití těchto Podmínek DS má přednost před použitím VOP.
 2. Tyto Podmínky DS upravují registrace, přeregistrace, prodlužování a změny u doménových jmen, která jsou vedena u Provozovatele.
 3. Registrem se rozumí organizace, která je pověřena správou a provozem příslušné domény nejvyšší úrovně (TLD – Top Level Domain).
 4. Jestliže Zákazník provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit získání souhlasu s těmito Podmínkami DS a případnými podmínkami příslušného registru domén od této třetí osoby. Na vyžádání je povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménové jméno bez náhrady zrušeno.
 5. Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS systémech).
 6. Doménové jméno má zákazník pronajaté do užívání od příslušného registru, kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem ani plátcem.
 7. Zákazník i držitel domény souhlasí s pravidly příslušného registru a pravidly příslušné TLD.
 8. Zákazník je povinen zajistit, aby u domény byly uvedeny správné a aktuální údaje o držiteli domény a dalších kontaktech a další informace tak, jak to vyžaduje příslušný registr. V opačném případě se Zákazník vystavuje riziku, že doména bude z důvodu nesprávných údajů zrušena bez nároku na jakoukoliv náhradu finančních prostředků či způsobených škod.
 9. Provozovatel je oprávněn v případě potřeby komunikovat ohledně domény přímo s jejím držitelem.
 10. V případě žádosti ze strany držitele domény může Provozovatel doménu vyjmout ze zákaznického účtu Zákazníka a dát jí do přímé správy držitele. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období domény.

Registrace domény

 1. Objednaná doména bude předána k registraci či přeregistraci až po zaplacení příslušných poplatků dle aktuálního ceníku a splnění příslušných podmínek vyžadovaných TLD registrátorem.
 2. Zákazníkovy vzniká nárok na doménu až po řádném zaplacení a potvrzením provozovatelem o registraci.
 3. Zákazník je srozuměn s tím, že Provozovatel může po držiteli domény požadovat další doklady či jiné náležitosti nutné k provedení registrace domény, dle podmínek stanovených příslušným registrem pro konkrétní TLD. Může se jednat o osobní údaje (rodné číslo, číslo osobního průkazu, datum narození), dodání úředně ověřeného dokumentu, zaslání kopie osobního dokladu, provedení souhlasu s dalšími podmínkami apod.
 4. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že:
  – příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu
  – doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci, název není žádným způsobem blokován, rezervován či zakázán
  – žadatel o registraci domény splnil všechny podmínky dané příslušným registrem
  – příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí
 5. Doménový název, který Zákazník požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny náležitosti pro provedení registrace a řádně ji zaplatí, tak poté nelze doménu pro Zákazníka zaregistrovat.
 6. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace domény.
 7. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka po 30 dnech zrušena a zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky, pokud to stav objednávky umožňuje.
 8. Provozovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Zákazníka o registraci daného doménového názvu ani za něj nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Zákazníkovi doménové jméno využívat, nese odpovědnost Zákazník.

Expirace a prodloužení domény

 1. Zákazník je povinen včas uhradit poplatky a splnit další případné náležitosti pro provedení prodloužení platnosti domény na další období.
 2. Jestliže zákazník nesplní všechny náležitosti (zejména úhradu poplatků na další období a odsouhlasení pravidel) pro prodloužení domény více než 14 dní před její expirací, vystavují se Zákazník a držitel domény riziku zrušení dané domény.
 3. Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén.
 4. Provozovatel neručí za škody způsobené neinformováním zákazníka o expiraci či změnách.
 5. Doména bude prodloužena na další období pouze v případě, že:
  – zákazník splnil všechny náležitosti pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před její expirací
  – příslušný registr povolí prodloužení domény
  – příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí
  • Příslušný partner je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí.
   – doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení

Přeregistrace domény

 1. Objednaná přeregistrace domény bude provedena pouze v případě, že Zákazník a držitel domény splní všechny náležitosti vyžadované Provozovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. U některých TLD je při přeregistraci vyžadována úhrada administrativního poplatku, poplatku za provoz domény na další období, zadání autorizační informace či odsouhlasení převodu jiným způsobem.
 2. Přeregistrace domény bude provedena pouze v případě, že:
  – příslušný registr povolí provedení přeregistrace daného doménového názvu, přeregistrace domény či změny u domény nejsou žádným způsobem omezeny či blokovány
  – žadatel o registraci domény splnil všechny podmínky dané příslušným registrem
  – příslušný registr je plně funkční a přeregistrování domény úspěšně potvrdí
  • příslušný parner je plně funkční a přeregistrování domény úspěšně potvrdí
 3. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností přeregistrace domény.

Změny u domény

 1. Veškeré změny u domény musí být korektně autorizovány Zákazníkem, tj. Zákazník se musí prokázat příslušnými přihlašovacími údaji.
 2. Jakékoliv změny u domén mohou být Provozovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem.
 3. Proces změny u domény bude zahájen až po zaplacení případného poplatku a po splnění všech případných dalších náležitostí stanovených Provozovatelem či registrem pro danou TLD.
 4. Změny u domény mohou být provedeny pouze pokud to stav domény umožňuje a registr a partner takovou změnu umožní.

Strorno požadavků u domény

 1. Stornem požadavku se rozumí žádost Zákazníka či držitele domény o zrušení či pozastavení probíhající registrace, přeregistrace, prodloužení či jiné změny u domény.
 2. V případě, že to situace umožňuje, může být takový proces zastaven. Požadavek zákazníka na storno požadavku může být zpoplatněn Provozovatelem dle aktuálního ceníku.
 3. V případě, že akce již nelze vrátit zpět, nemůže Zákazník nárokovat vrácení poplatků spojených s daným požadavkem.
 4. U domén není možné provádět storno změn, pokud již byly provedeny. V takovém případě je Zákazník nucen zažádat o provedení změny na původní údaje či stav a znovu uhradit případné poplatky spojení s takovou změnou.

Provoz a využívání domény

 1. Zákazník je plně odpovědný za to, jakým způsobem jsou jeho domény využívány a jaké WWW stránky a další služby jsou na ní provozovány.
 2. V případě soudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Provozovatel na základě soudního příkazu či rozhodnutí (obdobné povahy) znemožnit Zákazníkovi užívání domény či provést nařízené změny. V případě nařízené změny držitele na někoho jiného nemá Zákazník nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků za nevyužití období platnosti domény. Stejně tak nemá Zákazník nárok na kompenzaci jakýchkoliv případných škod způsobených omezením užívání domény či nařízených změn u domény.

DNS

 1. Zákazník je zodpovědný za správné nastavení DNS záznamů na autoritativních DNS serverech pro danou doménu.
 2. Partner bezplatně nabízí umístění DNS záznamů domén na svých DNS serverech.
 3. Provozovatel neručí za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Partnera.
 4. Partner je oprávněn smazat doménu z DNS systému v případě, že doména DNS servery Partnara.
 5. Provozovatel neruční za jakékoliv problémy způsobené nesprávným nastavením či technickou poruchou technologie DNSSEC.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období minimálně 1 roku a maximálně 10 let. Konkrétní délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu.
 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

 

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

 

 • 11 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související články

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů   1.     Udělujete tímto souhlas společnosti Petr Kývala,...