Všeobecné smluvní podmínky služeb a souhlas se zpracováním osobních údajů - GamerHost - Databáze řešení

Všeobecné smluvní podmínky služeb a souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné smluvní podmínky služeb

Základní ustanovení

1.       Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem

2.       Provozovatel internetových služeb (dále jen „Provozovatel“) je Petr Kývala, IČ: 46106677, se sídlem Skřivánčí pole 872, Vítkov 74901, Česká Republika, Tel. číslo +420720994311. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Vítkov

3.       Zákazníkem se stává fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s provozovatelem uzavře smlouva. K uzavření smlouvy dojde dokončením objednávky na stránkách „GamerHost.pro“ na některou z nabízených služeb provozovatelem a zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele, popřípadě zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou např. Výhra v soutěží, Akce provozovatele apod. Objednáním služby zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Následně po zaplacení služby zákazníkem je provozovatel povinen zaslat přihlašovací údaje do administrace, která poskytne přístup k nepostradatelným funkcím služby.

4.       Zákazník není oprávněn uzavírat smlouvu s provozovatelem jménem třetí třetích stran, jestliže třetí strana nedala zákazníkovy písemný souhlas. O tento písemný souhlas si provozovatel může kdykoliv vyžádat a zákazník je povinen, tento písemný souhlas neprodleně předložit, jinak je provozovatel oprávněn službu a uživatelský účet zrušit.

5.       Zákazník objednáním služby vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a všemi ostatními podmínkami související s danou službou. Zákazník a provozovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecné platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těmito VOP a dalšími podmínkami v případě, že jsou součástí služby, kterou si zákazník objednal.

6.       Zákazník s uzavřením smlouvy také prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a není oprávněn požadovat vrácení s odůvodněním, že mu provedení čí funkce dané služby nevyhovuje.

7.       Zákazník plně odpovídá za veškeré škody, které způsobil nebo způsobuje svým nekalým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky provozovali, jiným uživatelům služeb a nebo jiným třetím osobám. Nelze se této odpovědnosti zprostit.

8.       V případě že zákazník porušuje právní řád České republiky nebo tyto VOP, je provozovatel pozastavit jeho služby. Při odmítání vyřešení problému nebo závažném porušení nebo opakovaným porušení  je provozovatel oprávněn službu zrušit a data smazat.

9.       Zrušením služby se rozumí její zastavení, ukončení a smazání dat dané služby.

10.   Pozastavením se rozumí dočasné znefunkčnění dané služby a zamezit přístupu k dané služby zákazníkovi. Zákazník rovněž nemá při pozastavení přístup k souborům, databázovému serveru a službám, které k dané službě patří. Zákazník má možnost získat data, že se do týdne od zastavení služby ozve emailem nebo ticketem provozovateli a zažádá si o obnovu ze zálohy, dle platného ceníku provozovatele nebo prodlouží danou službu.

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

1.       Provozovatel poskytuje podporu zákazníkovi v případě, že provozovatel má kapacitu a čas na řešení problému s nastavením pluginů a dalších nastavení herního serveru.

2.       V rámci ceny provozovatel poskytuje základní informace, návody a rady.

3.       Provozovatel je povinen poskytnou bezplatnou podporu v případě, že chybu způsobil provozovatel.

4.       Pokud zákazník žádá po provozovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika provozovatele a který byl způsoben chybou na straně zákazníka nebo nesprávným užíváním služby, může provozovatel po zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika provozovatele podle aktuálního ceníku GamerHost.pro .

Dostupnost, poruchy a odstávky

1.       Provozovatel zajištuje bezproblémový chod služeb s výjimkou dobry nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků.

2.       Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů a serverů za účelem jejich údržby a aktualizací.

3.       Provozovatel je oprávněn neprodleně bez předchozího oznámení zasáhnout do serveru, jestliže daná situace tento úkon vyžaduje.

4.       Provozovatel nenese odpovědnost za odstávky a zásahy subdodavatele. Tím se rozumí údržba sítě, serveru a jiných úprav.

5.       Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích provozovatele, která dočasně omezí funkčnost systému.

6.       O poruchách, odstávkách a dalších důležitých změnách provozovatel je povinen informovat na webové stránce „GamerHost.pro“ popř. FaceBook stránce nebo Discord serveru.

7.        Zákazník nemá nárok na náhradu škody, ušlého zisku či dalších nákladů, vzniklých nedostupností služby.

8.       V případě podezření na poruchu serveru nebo služby je zákazník povinen závadu písemně oznámit na náš email nebo jinačí metodou našemu teamu.

9.       Provozovatel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození dat v důsledku hardwarové poruchy či software poruchy.

Vyúčtování a platby

1.       Faktury jsou zákazníkovy vystavovány automaticky nebo na základu požadavku zasílány prostřednictvím elektronické pošty (email)

2.       Jestliže zákazník neuhradí jakoukoliv výzvu k platbě je zákazník povinen tuto výzvu uhradit, jinak je provozovatel oprávněn službu pozastavit a následně zrušit.

3.       Výzva k platbě se považuje za zaplacenou dle splnění následujících podmínek:

·         Platba byla zaslána na správný účet provozovatele

·         Byla zaplacena přesná částka na účet provozovatele ve správné měně

·         Při platbě přes Bankovní účet je povinen variabilní symbol

·         Platba byla připsána na účet provozovatele

·         Pokud zákazník platí platební bránou, tak je platba zpracována platební bránou a připsána na účet provozovatele platební bránou

4.       Zákazník nemá právo na výběr přebytkového kreditu ze svého účtu.

Práva a povinnosti zákazníka

1.       Zákazník je povinen na své straně provést veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Pokud k němu dojde, tak zákazník je za tyto škody odpovědný.

2.       Zákazník je povinen zamezit zneužití svých přístupových dat do uživatelské administrace na stránce „GamerHost.pro“ a administrace pro správu herních serverů na stránce „panel.gamerhost.pro“. Zákazník je taky odpovědný za subusery. V případě zneužití přihlašovacích údajů zákazníka nebo subusera je odpovědný zákazník.

3.       Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o nadměrné přetěžování služby nebo pokoušet se o narušení naší infrastruktury.

4.       Zákazníkovi je zakázáno na službách provozovatele spouštět skript nebo program na spouštění těžby kryptoměny.

5.       Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty atd.

6.       Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které vedou k uvedení naší IP adresy na blacklist.

7.       Zákazník je povinen dodržovat závazné právní předpisy České republiky a jednat v rozporu s dobrými mravy, všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník nesmí porušovat zákonem chráněna práva provozovatele a třetích osob.

8.       Zákazník ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů v registraci a objednávkových formulářích popř. dalších dokumentech. Zákazník je povinen veškeré změny změnit nebo nahlásit provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

 

Pozastavení služby

1.       Provozovatel může pozastavit, zrušit nebo odmítnou poskytování služeb zákazníkovi, jestliže provozuje nevhodný obsah nebo aktivitu vystižený níže:

·         Nesmí na službách provozovat věci s eroticky laděnou tématikou

·         Ohrožování bezpečnosti nebo bezpečnosti systémů či osob

·         Přetěžování infrastruktury a technických prostředků provozovatele či jiných stran

·         Rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)

·         Věci v rozporu s dobrými mravy – porušování autorských práv, patentových práv nebo podobných práv

·         Přímé nebo nepřímé napadání poškozování nebo obtěžování jiných osob

2.       Zákazník není oprávněn ukládat nebo sdílet programy nebo soubory, jejichž není autorem a nemá k uchování písemný souhlas autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel v případě podezření je oprávněn požádat o písemný souhlas autora, že může se soubory nakládat. Zákazník je povinen tento souhlas dodat provozovateli. V opačném případě je provozovatel oprávněn službu pozastavit a následně zrušit.

3.       Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou provozovateli, jeho dalším zákazníkům nebo třetím stranám.

4.       Zákazník je povinen uchovávat na herních serverech data k tomu určená. V případě, že zákazník na herním serveru uchová data, která nejsou potřeba k provozování, je provozovatel oprávněn tyto data bez upozornění zrušit nebo službu pozastavit.

5.       Provozovatel je oprávněn zkoumat soubory uložené na serveru v případě, že má pochybnosti o porušení podmínek.

6.       Provozovatel je oprávněn v případě hrubého porušení zákonů České republiky s okamžitou platností ukončit provoz veškerých služeb zákazníka a zablokování přístupu ke klientské sekci na stránce „GamerHost.pro“ a administraci na stránce „panel.gamerhost.pro“ do ukončení vyšetřování Policie České republiky případě jiného státního orgánu k tomu oprávněnému.¨

Zánik trvání smlouvy

1.       Při ukončení provozování služby nezaniká zákazníkovy uhradit nezaplacené výzvy k platbě.

2.       Minimální doba po kterou je služba vedena je 1 měsíc

3.       Předčasné ukončení smlouvy je možné s 10% poplatkem za storno.

Reklamace

1.       V případě, že zákazník se domnívá, že jeho služba neodpovídá kvalitou nebo cenou, toho co si objednal nebo vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u provozovatele přes ticket systém nebo livechat, bez zbytečného odkladu hlášení po zjištění dané vady.

2.       Zákazník je povinen reklamaci řádně odůvodnit a dostatečně prokázat danou vadu.

3.       Zákazník je povinen při reklamaci poskytnou doklad o poskytnuté službě

4.       Reklamaci provozovatel vyřídí v zákonem stanovené lhůtě.

5.       V jináčích případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Nedílnou součástí těchto VOP je souhlas se zpracování osobních údajů.

 

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

 

  • 6 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Related Articles

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů   1.     Udělujete tímto souhlas společnosti Petr Kývala,...

Powered by WHMCompleteSolution